Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

 

ПОКАНА

Уважаеми членове на Сдружение „Асоциация Аутизъм“,

Упрвителният съвет на Сдружение „Асоциация Аутизъм“, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 и чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, свиква редовно отчетно изборно общо събрание на 25 февруари /събота/ 2023 г. от 10:00 часа, на адрес ул.“Персенк“22 - Дневен център „Дъга“, при следния дневен ред:

  1. Актуализиране устава на Сдружение „Асоциация Ауризъм“
  2. Избор на членове за УС
  3. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе с 1 /един/ час по-късно на същия ден и същия дневен ред, независимо от кворума.

Ще Ви очакваме да вземете участие!

Мирена де Верт
Председател на Сдружение „Асоциация Аутизъм“

23.01.2023

Всички новини ...