Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

 

АУТИЗЪМ

Аутизмът представлява пожизнено разстройство на развитието на мозъчните функции, което не позволява на индивида да възприема адекватно това, което вижда, чува и усеща. Индивидите с аутизъм срещат изключително големи затруднения при усвояването на речеви и социални умения, както и при взаимоотношенията си с останалите хора. Аутизмът го лишава от най-важната страна на човешкия интелект- способността да организира знанията си и да използва натрупания опит, което го възпрепятства да се ориентира в обкръжаващата среда и да се присособява към нея. Това може да го доведе до затвореност в самиа себе си и драматично да наруши взаимодействието му с обкръжаващия го свят.

Едно на всеки сто деца е в риск да развие аутизъм. Клиничните изследвания показват честота на срещане на пълния, класически аутизъм на 20-60 случая на 10.000 деца (Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004). Момчетата са 3-4 пъти по-често засегнати от момичетата. Аутизмът понякога се съчетава с други увреждания, като например синдром на Даун, епилепсия, синдром на Рет или множествена склероза.

Данните за честотата на аутизма в Съединените щати сочат растеж на броя диагностицирани случаи (Fonnbonne, 2003b; Wing & Potter, 2002). Този скок се обяснява по-скоро с увеличаване на чувствителността към аутизма сред населението и по-добрите диагностични критерии - факт е, че броят на диагностицирани други разстройства като шизофрения и хиперактивност спада за сметка на аутизма (Shattuck, 2006).

Според специалисти и родителски организации, работещи в сферата, заболяването се развива с притеснително бързи темпове. В същото време все още липсват изследвания, които категорично да посочат причините за повишаващия се брой на засегнатите от аутизма.

Опитът показва, че най-добрата терапия за хората с аутизъм е ранното и специализирано обучение, което прави околната среда по-приемлива за тях и е насочено към специфичните дефицити на всеки отделен човек.

В този сайт, без претенции за изчерпателност, са публикувани някои особено интересни материали посветени на аутизма и насочени предимно към родителите, семействата и близките на деца и възрастни с аутизъм, техните учители и възпитатели, а също и към изобщо интересуващите се от това особено и трудно за разбиране разстройство.