Аутизъм

Признаци

Напътствия

Разлики

Публикации

Полезни връзки

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София

 


Дневен център Дъга, София

 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

 

 

 

КОИ СМЕ НИЕ ?

Асоциация аутизъм е основана през месец май 2003 г. от родители на деца и младежи с аутистични растройства като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Основната й цел е да защити социалните и граждански права на деца и младежи със специални нужди (генерализирано разстройство на психическото развитие и разстройства от аутистичния спектър) и на техните семейства, да помогне за преодоляване на социалната изолация и ефективна социална интеграция на такива деца и младежи, да даде гласност на техните проблеми.

Основните дейности, които Асоциацията развива, включват разкриване на Ресурсни центрове за деца и младежи със специални нужди, организиране на ежедневни занимания и специализирано обучение, провеждане на специализирано обучение за родители, членове на семействата, възпитатели и преподаватели на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър, мобилизиране на вниманието на държавата, неправителствените организации и гражданското общество към проблемите на децата и юношите с разстройстве от аутистичния спектър.

Асоциаця аутизъм разпространява информация за образователни и здравни услуги, облекчения, помощи и терапии за деца, юноши и младежи с аутизъм. Тя действа като група за подкрепа на родителите на хора с аутизъм и като точка за контакт за родителите на новодиагностицирани деца, юноши и младежи с аутизъм. Дсвен това действа като национална “шапка” (national umbrella group) за членовете на асоциацията-бъдещите й филиали в градове и села на България.

По-нататъшните цели  на Асоциация аутизъм са:

  • да популяризира проблемите на лицата с разстройства от аутистичния спектър с оглед тяхното разрешаване
  • да развие мрежа от групи на специални педагози и родители , аташирани към общообразоватените и  помощните училища в страната.
  • да установи устойчив контакт с всички, ангажирани със сферата на аутизма – държавните институции (министерства, агенции, училища, здравни заведения) и третия сектор (НПО).
  • да повишава общата информираност за потребностите на хората с аутизъм, особено информираността на тези, които имат роля в процеса на вземане на решения, засягащи  формирането на политика и ресурсите по отношение на аутизма, както и на тези, които работят в сферата на социалните услуги за хора с аутизъм.
  • да осъществи първоначален скрининг и оценка, а впоследствие регулярен мониторинг, на  предлаганите услуги за хора с аутизъм.
  • да създаде пилотен модел  Ресурсен център за дневни грижи и обучение на  деца, юноши, младежи и възрастни с аутизъм, първо в София, а после и в други населени места
  • да създаде връзки и контакти с международни организации и институции, работещи в сферата на детския аутизъм и разстройствата от аутистиччния спектър с оглед обмяна на опит и информация и опосредяване на помощ от чуждестранни донори.

В изпълнение на своите цели и задачи, след четиригодишни усилия, на 07.03.2007 г. в София беше открит Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър. Той е общинска структура, която има за цел да предлага услуги и специализирана грижа за лица - деца и младежи - с проблеми в развитието от спектъра на аутизма. Центърът е осъществен като проект на Столична община и Асоциация аутизъм.

Асоциация аутизъм е колективен член на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).

Устав на Асоциация аутизъм